Informasjon om kriteria og vilkår for dei vanlegaste tiltaka finn du her: 

Om saksbehandlinga i Midsund kommune:

Byggesaksbehandling er ein forvaltningsprosess som både involverer tiltakshavar, naboar og offentlege styresmakter. Saksbehandlinga er ei kontrolloppgåve der kommunen skal sikre at tiltaket er i samsvar med offentlege interesser og kvalitetskrav nedfelt i Plan- og bygningslova.

Etter at søknaden/meldinga er motteke, kontrollerer saksbehandlar at den er komplett. Dersom saka er mangelfull, vil manglande dokumentasjon bli etterlyst. Saksbehandlar sjekkar og om tiltaket er i samsvar med gjeldande planar og eventuelle kommunale vedtekter.

Dersom tiltaket krev avklaring i forhold til andre styresmakter, og søkjar eller tiltakshavar ikkje har gjort dette på førehand, oversender kommunen saka til dei aktuelle styresmaktene.

Når kommunen behandlar søknad og melding, blir m.a. miljø- og grunnforhold, tilknyting til veg og leidningsnett, uteareal, parkering, plassering på tomta, estetiske forhold og eventuelle merknader frå naboar eller andre styresmakter vurdert. For søknader blir og føretaka sine kvalifikasjonar for ansvarsrett og planar for kontroll prosjektering og utføring vurdert.

Ved søknad kan ikkje arbeida setjast i gang før det er gitt skriftleg løyve frå kommunen. Dersom tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, der det ikkje føreligg merknader fra naboar eller gjenbuarar, og ytterligere løyve, samtykke eller uttalelse frå anna myndighet ikkje er nødvendig, skal søknaden avgjerast av kommunen innen 3 veker. Dersom kommunen ikkje har avgjort søknaden innen fristens utløp, vert løyvet rekna som gitt.

 

 

Adresse Midsund kommune, 6475 Midsund
Telefon 71 27 05 26
Telefax 71 27 05 01
E-post inge.rakvaag@midsund.kommune.no
Saksbehandler Inge Rakvåg

 

Innbyggjarane i Midsund kommune kan  no bruke eige verkty for å energianalysere bustaden sin og berekne besparingar frå ulike energitiltak

Slik gjer du :

Logg deg på Energiportalen for Midsund kommune for å gjere dette.

- Skriv inn adressa eller gards/bruksnummer til bustaden du ønskjer å analysere

- Vel rett adresse frå menyen som dukkar opp

- Legg inn dine opplysningar om boligstandard, oppvarming og husstandsinformasjon

 

Ut frå dei innlagte opplysningane blir dagens energibruk og kostnad berekna. Du kan undersøka effekten av ulike energitiltak, for eksempel ulike varmeløysingar som varmepumpe, vedovn og pelletsovn eller etterisolering av tak, veggar og golv og utskifting av vindauge.

For kvart tiltak vert besparing i energibruk og energikostnad berekna, og du får og berekna forventa reduksjon av CO2-utslepp.

 

 
Sist oppdatert: 29.6.2015