Helsestasjon

Leiande helsesøster;   Ann Elise Løken                   tlf: 71 27 05 50

Helsestasjonslege;      M. Navaratnam                   tlf: 71 27 05 50


doktor 1.jpg"

 

Ein skal arbeide for:
"å forebygge medfødte og ervervede sykdommer og skader blant barn.
"å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse" (sitat frå forskrift for helsestasjonsvirksomhet).


Helsestasjonen gjev tilbod til barn mellom 0 og 6 år. Ein gjev råd og rettleiing ved heimebesøk, oppmøte på helsestasjonen og i gruppesamlinger. Observasjon og undersøkelser etter oppsette planer.

Vaksinering mot sjukdommar er ein viktig del av tilbodet.
Helsesøster og lege utgjer det faste personell ved helsestasjonen. Anna personell en samarbeidar med er jordmor, psykiatrisk sjukepleiar, fysioterapeut, pedagogisk/psykologisk teneste, barnehagane, sosialkurator og BUP.

 Skulehelseteneste

Ann Elise Løken:  helsesøster ved Midsund skule (5. og 10. klasse), tlf 71 27 05 50 

Guri Klauset:         helsesøster ved Raknes skule (1. og 4. klasse), tlf 71 27 05 50
                                 helsesøster ved Midsund Montessoriskule (1. - 7. klasse), tlf 71 27 05 50
 
Thomas Rakvåg:  skulelege, tlf 71 27 05 50.
 

Har som formål

  • å fremje psykisk og fysisk helse
  • å fremje gode sosiale og miljømessige forhold
  • å førebyggje sjukdsom og skader

Helsesøster sitt arbeid- og ansvarsområde innan skulehelsetenesta:

  • Helseopplysning, undervisning og veileding - individuelt, i gruppe eller klasse
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med føresatte, skulen og andre samarbeidsparnarar
  • Miljøretta tiltak med fokus på elevane sitt arbeidsmiljø
  • Vere tilgjengeleeg for elevane - fast trefftid ved Midsund skule
  • Tverrfagleg samarbeid