Helsestasjon

Fagleiar:                    Ann Elise Løken                   Tlf: 71 27 05 50
Helsestasjonslege     Tora Mellin-Olsen Heggvik   Tlf: 71 27 05 50
Helsesøster               Ingvild Rausand                    Tlf: 71 27 05 50

Ein ber at ein ikkje brukar sensitive opplysningar når ein tek kontakt pr mail.

doktor 1.jpg" 

Ein skal arbeide for:
"å forebygge medfødte og ervervede sykdommer og skader blant barn.
"å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse" (sitat frå forskrift for helsestasjonsvirksomhet).


Helsestasjonen gjev tilbod til barn mellom 0 og 6 år. Ein gjev råd og rettleiing ved heimebesøk, oppmøte på helsestasjonen og i gruppesamlinger. Observasjon og undersøkelser etter oppsette planer.

Vaksinering mot sjukdommar er ein viktig del av tilbodet.
Helsesøster og lege utgjer det faste personell ved helsestasjonen. Anna personell ein samarbeider med er jordmor, fastlege, psykiatrisk sjukepleiar, fysioterapeut, PPT, barnehagane, NAV og BUP.

 Skulehelseteneste

Ingvild Rausand    Helsesøster ved Midsund skule (5. og 10. klasse), tlf 71 27 81 46/ 71 27 05 50
                              Helsesøster ved Raknes skule (1. og 4. klasse), tlf 71 27 05 50
                              Helsesøster ved Midsund Montessoriskule (1. - 7. klasse), tlf 71 27 05 50

 
Thomas Rakvåg  Skulelege, tlf 71 27 05 50

Ein ber at ein ikkje brukar sensitive opplysningar når ein tek kontakt pr mail.

 

Har som formål

  • å fremje psykisk og fysisk helse
  • å fremje gode sosiale og miljømessige forhold
  • å førebyggje sjukdsom og skader

Helsesøster sitt arbeid- og ansvarsområde innan skulehelsetenesta:

  • Helseopplysning, undervisning og veileding - individuelt, i gruppe eller klasse
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med føresatte, skulen og andre samarbeidsparnarar
  • Miljøretta tiltak med fokus på elevane sitt arbeidsmiljø
  • Vere tilgjengeleeg for elevane - fast trefftid ved Midsund skule
  • Tverrfagleg samarbeid