Søknad om deling av grunneigedom (PBL § 20-1 og eventuelt jordlova § 12)
 
Søknad om deling av grunneiendom skal sendast inn av heimelshavar/eigar av den aktuellegrunneigedomen. Søker har ansvar for at søknaden er komplett, og at naboar/gjenbuarar er varsla før søknaden blir sendt til kommunen for behandling.

Søknadsskjema for deling av grunneigedom PDF document ODT document

Legg ved gjenpart av nabovarsel, situasjonsplan og eventuelt søknad om dispensasjon.

 
Etter at eit løyve er gitt, vert partane i saka innkalt til oppmålingsforretning. Etter matrikkellova skal oppmålingsforretninga og matrikkelføringa normalt gjennomførast innan 16 veker etter at rekvisisjonen er komplett og nødvendige vedtak er fatta. Faktura for oppmålingsgebyr mv. etter matrikkellova blir sendt til heimelshavar dersom ikkje anna er skriftleg avtalt.

 

Oppmåling

Midsund Behandlar saker etter matrikkellovenOppmålingsforretning, grensejustering og  samanføying PDF document ODT document av eigedomar er nokre døme på oppgåver som er heimla i matrikkelloven.

 

Kart

Midsund Kommune disponerer kartdata over bygg, veg, vatn, anlegg, eigedomsgrenser med meir. For innsyn og utskrift av kartdata, nyare planer og flyfoto, gå til www.romsdalskart.no eller ta kontakt med Teknisk.

 

 

Adresse Midsund kommune, Utsidevegen 131,  6475 Midsund
Telefon 71 27 05 26
epost kim.arnfinn.trosdahl@midsund.kommune.no
Saksbehandler Kim Arnfinn Nystrand Trosdahl

 

Sist oppdatert: 13.1.2017