Koordinerande eining i Midsund kommune er organisert under Heimebasert Omsorg.
 
Kontaktinformasjon:
Britt Hilde Blø Solholm, fagansvarleg sjukepleiar i Heimebasert Omsorg.
Telefon: 900 99 630
 

Koordinerande eining skal:

 • Vere ein kontaktstad for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og sosialtenester. Vi tek i mot spørsmål frå brukarar, føresette/pårørande og tilsette i og utanfor kommunen.
 • Utnemne koordinator i samarbeid med den personlige koordinatorens nærmaste leiar. Koordinatoren skal i størst mogleg grad oppnemnast i samsvar med brukars ønskjer.
 • Gi opplæring, veiledning og informasjon om individuell plan, koordinatorar og koordinerande eining.
 • Ha oversikt over individuelle planer og koordinatorar.
 • Samarbeide med brukarorganisasjonar og aktuelle forvaltningsorgan.
 • Rapportere til samarbeidsforum på leiarnivå om tenestetilboda, framdrift, utfordringar og behov med store økonomiske konsekvensar.

 

Målgruppa til koordinerande eining:

 • Brukarar og pårørande til brukarar som har behov for heilskapelege og koordinerte tenester over tid.
 • Tenesteytarar frå ulike einingar i og utanfor Midsund kommune.

 

Kva kan vi hjelpe deg med?

 • Guide deg i det kommunale systemet; kvar du skal ta kontakt og korleis søke om tenester.
 • Kva du har rett på i forhold til individuell plan.
 • Koordinering av tenestene du mottek.
 • Skaffe deg ein koordinator og individuell plan.
Lover og forskrifter: