Her vil du finne ei oversikt over ledige stillingar til ei kvar tid i Midsund kommune.

Om du ønskjer å jobbe i Midsund kommune, ber vi deg ta kontakt for meir informasjon om ledige stillingar i vår organisasjon. Telefon 71 27 05 00 eller epost.

Kommunen vil vere til hjelp med bustad, og har som mål å tilby alle som ønskjer det barnehagetilbod.

Rekrutteringstiltak i Midsund kommune: Retningslinjer PDF document ODT document og søknadsskjema for dekking av studielån PDF document ODT document

For alle stillingane gjeld at søknad skal skrivast på  eige søknadsskjema PDF document ODT document .

Ledige stillingar vert ellers lyst ut i lokalavisene og nav sine internettsider.

 


 

VIL DU BLI LÆRLING HOS OSS?

Midsund kommune søker lærling i helsearbeidarfag frå hausten 2018.

For å bli lærling må du ha fullført VG2-nivå. Søkarar med ungdomsrett vil bli prioritert.

For spørsmål ta kontakt med personalrådgjevar Ann Kristin Høgset, tlf. 712 70540 eller epost ann.hogset@midsund.kommune.no.

Midsund kommune har eige søknadsskjema som ligg på kommunen si heimside www.midsund.kommune.no.
Søknad sendast Midsund kommune, Utsidevegen 131, 6475 Midsund eller postmottak@midsund.kommune.no.

Søknadsfrist: 01.03.2018

Gjerdet barnehage søker barnehagelærer, fast fra 1. august

Barnehagen åpnet høsten 2011 og har 96 plasser med 5 aldersdelte grupper og er ny og moderne. Gruppene har sin base/avdeling og resten av arealet er fordelt på felles funksjonsrom. Dagen er organisert med fellestid og med kjernetid. Vi arbeider i tråd med lyttende pedagogikk og bruker smågrupper og prosjektarbeid. Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon blant personalet er med å utvikle kvaliteten i barnehagen. Fysisk aktivitet og å gi barna utfordringer er viktig. Barnehagen er sentrumsnær og ligger ved idrettsanlegg, bibliotek og Midsund skole. Vi har et flott uteområde og turområder til skog, fjøre, myr og mark i nærmiljøet. Midsund kommune er språkkommune i 2018.

Vi søker barnehagelærer som har:

 • Stor evne til teamarbeid og gode samarbeid- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Evne og vilje til å planlegge, gjennomføre og utvikle prosjekt i tråd med barnehagens årsplan.
 • Egenskaper som positivitet og fleksibilitet og å være tydelig og ansvarlig.
 • Evne til å lede og veilede personalet.
 • Interesse for friluftsliv, språk og realfag.
 • Videreutdanning eller ønsker å videreutdanne seg.
 • God fysisk helse

Hos oss kan vi tilby:

 • Kr 20 000,- i tillegg til garantilønn.
 • Kr 25 000,- i tillegg som pedagogisk leder.
 • Bidrag til nedbetaling av studielån etter 1 år fast stilling.
 • Behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Arbeidsplass og pc.
 • God barnehagelærerdekning.
 • Veiledning fra barnehagelærer.

Hvis dette høres spennende ut, ta kontakt med enhetsleder Birgitta Hole, tlf 71 27 81 51/ 41 21 42 49 eller birgitta.hole@midsund.kommune.no  og send søknad til Midsund kommune, Utsidevegen 131, 6475 Midsund, eller postmottak@midsund.kommune.no            

Søknadsfrist 15.03.2018

FERIEVIKARAR

Helse og omsorg søkjer ferievikarar i tida 25.06.18 – 19.08.18
for  sjukepleiarar, vernepleiarar, miljøterapeutar, aktivitørar, hjelpepleiarar, heimehjelper og  assistentar ved Heimebasert omsorg, Butenesta, Midsund sjukeheim og Kjøkkenet.

Kontaktperson;

 • Einingsleiar Leif Arne Lagesen – tlf. 71 27 05 77 / 488 95 639
 • Einingsleiar Martha Midtbø – tlf. 71 27 81 60 / 400 64 387

Søknaden skal førast på kommunen sitt eige søknadsskjema, som er lagt ut på heimesida.
Søknad skal sendast Midsund kommune, Helse og omsorg, 6475 Midsund, eller postmottak@midsund.kommune.no.

Søknaden skal innehalde opplysningar om alder, utdanning, praksis, ønska arbeidsstad, kva tidsrom ein kan ta seg arbeid.
Søkjarar som kan arbeide heile perioden vert føretrekt.
Søkjar bør vere fylt 18 år. For dei som får tilbod om arbeid må det levere politiattest.

SØKNADSFRIST: 15.02.18

 

Vil du bli støttekontakt ?

Ein støttekontakt er ein lønna person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktivitetar, har som oppgåve å bidra til å auke eit anna menneske si evne til å utfolde seg, meistre ulike livssituasjonar og auke trua på seg sjølv.

Kven som kan ha nytte av støttekontakt varierer - Ei overordna oppgåve er å hjelpe dei som har behov for assistanse til å få ei meiningsfull fritid.
 

Ein støttekontakt må

 • vere over 18 år
 • vere interessert i å arbeide med mennesker
 • vere stabil og påliteleg
 • ha evne til samarbeid
 • kunne sette grenser
 • disponere eigen bil
   

Støttekontakt - noko for deg?

Dersom du er interessert i å bli støttekontakt, send oss ein søknad på kommunens eige søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ønskjer du meir informasjon om det å være støttekontakt, ta kontakt med :

Leif Arne Lagesen på tlf.: 71 27 05 77, mail.: leif.lagesen@midsund.kommune.no

 

Ønskjer du å vere vikar hos oss?

 
Det er behov for vikarar på dei ulike arbeidsplassane. Ta kontakt med leiaren på arbeidsplassen om du vil vere vikar.
 

 

Retningslinjer for bidrag til nedbetaling av studielån

RETNINGSLINJER FOR BIDRAG TIL NEDBETALING AV STUDIELÅN

Som rekrutteringstiltak  tilbyr Midsund kommune følgande ordning til alle høgskulegrupper frå juni 2015:

 • Kommunen kan dekke 10 % av lånesaldo på studielån i Statens lånekasse, maksimalt kr. 25 000,- pr. år. Beløpet vert utbetalt som lønn til den enkelte (virkning ift lønnsinnberetting, skatt mv).
 • Ein kan søke om dekking av studielån på etterskot, etter fast tilsetting i minst 80 % stilling siste 12 månader.
 • Ordninga gjeld nytilsette med 3-årig høgskuleutdanning, samt allereie tilsette som tek til på høgskuleutdanning etter at ordninga vart vedtatt.
 • Det kan søkast for maksimalt 3 år, med 1 års binding til kommunen for kvart år. Ein må sende søknad for kvart år.

Dersom kriteria er oppfylt, vert det gjort eit administrativt vedtak.

retningslinjer bilde.png

STIMULERINGSTILTAK

a) Ungdom busett i Midsund kommune som ønskjer å utdanne seg til faggrupper som 
kommunen har vanskeleg for å rekruttere, herunder mellom anna sjukepleiarar,
vernepleiarar og førskulelærarar kan få eit stipend på kr 10.000,- pr. år i
utdanningstida, avgrensa til maksimum 3 år.

b) Motytelser for å få stipend er at dei må binde seg til å arbeide i Midsund kommune i eit år for kvart år dei har motteke stipend. Sluttar ein i arbeidet før bindingstida er ute må ein forhaldsmessig del av stipendet attendebetalast.

c)Tildeling av stipend er avgrensa av det behov kommunen til ein kvar tid har for desse eller andre faggrupper samt budsjettert utgift.

 • I stillingar der ein har vanskeleg for å få tilsett personell med nødvendige kvalifikasjonar, herunder sjukepleiarar, vernepleiarar, lærarar, barnehagelærarar, ingeniørar og andre med 3-årig høgskuleutdanning, vil ein ved tilsetjing betale kr. 20 000,- i tillegg til garantilønn i heil stilling. Dette erstattar gammal ordning med antesipert ansiennitet.
 • Administrasjonsutvalet administrerar stimuleringstiltaket og føreslår eventuelle endringar i faggrupper.