Her vil du finne ei oversikt over ledige stillingar til ei kvar tid i Midsund kommune.

Om du ønskjer å jobbe i Midsund kommune, ber vi deg ta kontakt for meir informasjon om ledige stillingar i vår organisasjon. Telefon 71 27 05 00 eller epost.

Kommunen vil vere til hjelp med bustad, og har som mål å tilby alle som ønskjer det barnehagetilbod.

Rekrutteringstiltak i Midsund kommune: Retningslinjer PDF document ODT document og søknadsskjema for dekking av studielån PDF document ODT document

For alle stillingane gjeld at søknad skal skrivast på  eige søknadsskjema PDF document ODT document .

Ledige stillingar vert ellers lyst ut i lokalavisene og nav sine internettsider.

 

  

2.gongs utlysing av ledig fastlegehjemmel Midsund legekontor

Gjerdet barnehage søker barnehagelærer, fast stilling.

Vi søker barnehagelærer som har:

 • Stor evne til teamarbeid og gode samarbeid- og kommunikasjonsegenskaper.

 • Evne og vilje til å planlegge, gjennomføre og utvikle prosjekt i tråd med barnehagens årsplan.

 • Egenskaper som positivitet og fleksibilitet og å være tydelig og ansvarlig.

 • Evne til å veilede personalet.

 • Interesse for friluftsliv året rundt, språk og realfag.

 • God fysisk helse

 

Hos oss kan vi tilby:

 • Veiledning for nyansatte og barnehagelærere.

 • Kr 20 000,- i tillegg til garantilønn for barnehagelærere

 • Bidrag til nedbetaling av studielån etter 1 år fast stilling for barnehagelærere.

 • Behjelpelig med å skaffe bolig.

 • Arbeidsplass og pc for barnehagelærere.

 • Mangfoldig personalgruppe med ulik utdanning, alder og nasjonalitet.

 

Tiltredelse 14. august, ev senere tiltredelse kan avtales. Krav til utdanning: Barnehagelærer. Ta kontakt med enhetsleder Birgitta Hole, tlf 41 21 42 49 eller birgitta.hole@midsund.kommune.no  og send søknad til Midsund kommune, Utsidevegen 131, 6475 Midsund, eller postmottak@midsund.kommune.no           

Søknadsfrist 01.08.2017

Vil du bli støttekontakt ?

Ein støttekontakt er ein lønna person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktivitetar, har som oppgåve å bidra til å auke eit anna menneske si evne til å utfolde seg, meistre ulike livssituasjonar og auke trua på seg sjølv.

Kven som kan ha nytte av støttekontakt varierer - Ei overordna oppgåve er å hjelpe dei som har behov for assistanse til å få ei meiningsfull fritid.
 

Ein støttekontakt må

 • vere over 18 år
 • vere interessert i å arbeide med mennesker
 • vere stabil og påliteleg
 • ha evne til samarbeid
 • kunne sette grenser
 • disponere eigen bil
   

Støttekontakt - noko for deg?

Dersom du er interessert i å bli støttekontakt, send oss ein søknad på kommunens eige søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ønskjer du meir informasjon om det å være støttekontakt, ta kontakt med :

Leif Arne Lagesen på tlf.: 71 27 05 77, mail.: leif.lagesen@midsund.kommune.no

 

Ønskjer du å vere vikar hos oss?

 
Det er behov for vikarar på dei ulike arbeidsplassane. Ta kontakt med leiaren på arbeidsplassen om du vil vere vikar.
 

 

Retningslinjer for bidrag til nedbetaling av studielån

RETNINGSLINJER FOR BIDRAG TIL NEDBETALING AV STUDIELÅN

Som rekrutteringstiltak  tilbyr Midsund kommune følgande ordning til alle høgskulegrupper frå juni 2015:

 • Kommunen kan dekke 10 % av lånesaldo på studielån i Statens lånekasse, maksimalt kr. 25 000,- pr. år. Beløpet vert utbetalt som lønn til den enkelte (virkning ift lønnsinnberetting, skatt mv).
 • Ein kan søke om dekking av studielån på etterskot, etter fast tilsetting i minst 80 % stilling siste 12 månader.
 • Ordninga gjeld nytilsette med 3-årig høgskuleutdanning, samt allereie tilsette som tek til på høgskuleutdanning etter at ordninga vart vedtatt.
 • Det kan søkast for maksimalt 3 år, med 1 års binding til kommunen for kvart år. Ein må sende søknad for kvart år.

Dersom kriteria er oppfylt, vert det gjort eit administrativt vedtak.

retningslinjer bilde.png

STIMULERINGSTILTAK

a) Ungdom busett i Midsund kommune som ønskjer å utdanne seg til faggrupper som  

kommunen har vanskeleg for å rekruttere, herunder mellom anna sjukepleiarar, 

vernepleiarar og førskulelærarar kan få eit stipend på kr 10.000,- pr. år i          

utdanningstida, avgrensa til maksimum 3 år.

b) Motytelser for å få stipend er at dei må binde seg til å arbeide i Midsund kommune i eit år for kvart år dei har motteke stipend. Sluttar ein i arbeidet før bindingstida er ute må ein forhaldsmessig del av stipendet attendebetalast.

c)Tildeling av stipend er avgrensa av det behov kommunen til ein kvar tid har for desse eller andre faggrupper samt budsjettert utgift.

 • I stillingar der ein har vanskeleg for å få tilsett personell med nødvendige kvalifikasjonar, herunder sjukepleiarar, vernepleiarar, lærarar, barnehagelærarar, ingeniørar og andre med 3-årig høgskuleutdanning, vil ein ved tilsetjing betale kr. 20 000,- i tillegg til garantilønn i heil stilling. Dette erstattar gammal ordning med antesipert ansiennitet.
 • Administrasjonsutvalet administrerar stimuleringstiltaket og føreslår eventuelle endringar i faggrupper.