NAV-Midsund

Logo NAV_250x157

LEIAR:                                Ann Elin Høgset

For dei som vil besøke kontoret uten avtale (drop in) har vi ope:

måndag, tirsdag, torsdag, fredag              10 – 14

Det kan avtalast samtaler/møter ut over dette i kontortida (08.00 – 15.30 kvar dag)

 

NAV er også tilgjengeleg via:
www.nav.no           alle dagar – 24 timar i døgnet

Chat                            Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstønad
                                    Økonomiske problem
                                    Jobb i EU/EØS og Sveits

Telefon                       55553333        NAV kontaktsenter
                                   55553334        NAV Pensjon
                                   55553336        Arbeidsgjevartelefonen

 

Sosiale tenester i NAV-kontoret:  https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester

Sosiale tenester er eit kommunalt organisert hjelpetiltak som skal fremje større økonomisk og sosial tryggleik. Føremålet er å auke likeverd og likestilling, førebyggje sosiale problem, bidra til at den einskilde får høve til å leve og bu sjølvstendig og kunne ha eit aktivt og meiningsfylt liv i fellesskap med andre.

 

Startlån:        http://www.husbanken.no/startlaan/

Kven kan få startlån/tilskudd?

Bustøtte:        http://www.husbanken.no/bostotte/  

Bustøtte er ei behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høge buutgifter.

 

Sist oppdatert: 11.01.17

Levert av CustomPublish AS