Omsorgsgruppa / psykososialt kriseteam er en tverrfaglig støtte- og rådgivningsgruppe som kan tre i funksjon ved alvorlige ulykker og kriser.
Teamet kan være til hjelp i en akuttfase, men er ikke ment å erstatte det ordinære hjelpeapparatet. Teamet er organisert for å trå til på kort varsel ved ulykker og kriser der det er behov. Kriseteamet bemannes etter ulykkens/krisens omfang.
Teamet er underlagt kriseledelsen i Midsund kommune.


Teamet består av:

Psykiatrisk sykepleier: Sissel Telnes Orvik (leder)
Prest:  
Helsesøster: Ann Elise Løken
Kommuneoverlege: Thomas Rakvåg
Enhetsleder helse- og omsorg: Leif Arne Lagesen


Hvem kan aktivisere teamet?

I tillegg kan disse aktørene be om at teamet blir aktivisert ut fra en konkret vurdering:

 • Vakthavende leger
 • Ambulansepersonell
 • Helseforetakene / sykehusene
 • Lensmann
 • Vakthavende prester
 • Barnevernet
 • PPT
 • Kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Skolene


Hvilke oppgaver har omsorgsgruppen / kriseteamet?

Oppgaven til kriseteamet er det som i planverket heter "helhetlig omsorg".
Det gjelder å ta vare på hele mennesket når kriser rammer. Vi er forberedt på at ulykker av både stort og lite omfang kan skje.
Teamet vil være med å møte pårørende, vitner, skadde og andre involverte i en akuttfase for å yte omsorg, og for å formidle kontakt videre i hjelpeapparatet.
Andre aktuelle oppgaver kan være:

 • debriefing på arbeidsplass etter alvorlig arbeidsulykke eller dødsfall på arbeidsstedet
 • akutt omsorg for involverte etter alvorlige voldsepisoder eller drap
 • omsorg i akuttfase for overlevende, vitner og pårørende ved større ulykker.

Målgruppe:

Alle som bor og oppholder seg i Midsund kommune kan benytte seg av denne tjenesten knyttet til en hendelse eller krisesituasjon definert av politiet, AMK eller kommunen.
Dette er en gratis tjeneste.